• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Obrońców Pokoju
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Godło PolskiGodło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

ortografia

 Konkurs "Mistrz ortografii", którego koordynatorką jest Pani Magdalena Konarska, został zorganizowany pierwszy raz w roku szkolnym 2021/2022. Jest on adresowany do uczniów klas ósmych, zaś celem konkursu jest dbałość o czystość i piękno języka polskiego oraz motywowanie młodzieży do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Jest to ciekawe doświadczenie dla naszych przyszłych absolwentów, którzy na finiszu podstawowej edukacji mają okazję sprawdzić się, w jakim stopniu poskramiają "ortograficzne byki" oraz czy znają liczne regułu i ich wyjątki.

Po pandemicznej przerwie konkurs zastąpił wcześniej organizowaną od 2010 r. "Ligę Ortograficzną", której pomysłodawczynią była Pani Sylwia Zaskórska. Nadrzędną ideą tamtego wyzwania było zmaganie się każdego miesiąca z różnymi zasadami ortograficznymi, by na koniec roku szkolnego wyłonić liderów ortografii. Ich nazwiska można poznać, ponieważ były prezentowane w zakładce - sukcesy uczniów.

Obecny konkurs składa się z dwóch etapów i aby zakwalifikować się do drugiego etapu, należy zdobyć
80 % punktów po pierwszym etapie, zaś jego szczegółowe zasady określa poniższy regulamin.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Konkursu Ortograficznego„Mistrz Ortografii" 

dla uczniów klas VIII

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu

1.Nazwa konkursu: „Mistrz Ortografii".

2. Adresaci konkursu: uczniowie klas VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu .

3. Cele konkursu : 

- mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych,

- rozbudzanie motywacji do korzystania ze słowników ortograficznych,

- zachęcanie do zabawy z ortografią,

- kształtowanie czujności ortograficznej,

- posługiwanie się w piśmie poprawną polszczyzną,

- doskonalenie poprawności ortograficznej,

- motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia,

- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji. 

4. Ustalenia ogólne: 

- udział uczniów w konkursie jest dobrowolny,

- w konkursie mogą brać udział chętni uczniowie z klas VIII,

- konkurs jest dwuetapowy (I etap na poziomie klasy i II etap szkolny),

- pierwszy etap konkursu polega na rozwiązaniu testu ortograficznego,

- drugi etap konkursu polega na napisaniu ze słuchu tekstu dyktanda,

- do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali w pierwszym etapie minimum 80% możliwych do uzyskania punktów,

- tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII" otrzymuje laureat z najwyższą liczbą punktów.

5. Zakres wymagań zgodny z podstawą programową II etapu edukacji

Konkurs obejmuje następujące treści edukacji polonistycznej:

- pisownia wyrazów wielką i małą literą,

- pisownia wyrazów z „ó", „u”,

- pisownia wyrazów z „rz", „ż”,

- pisownia wyrazów z „h", „ch",

- pisownia wyjątków ortograficznych,

- pisownia wyrazów z „ę", „ą",

- pisownia wyrazów z utratą dźwięczności,

- pisownia zmiękczeń,

- pisownia partykuły „nie" z częściami mowy,

- pisownia zakończeń z -i, -ii, -ji,

- pisownia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym oraz przymiotników złożonych,

- zasady polskiej interpunkcji.

6. Termin konkursu:

a) etap pierwszy: 6 czerwca 2022 r.,

b) etap drugi (ewentualna dogrywka): 10 czerwca 2022 r.

7. Czas trwania pierwszego i drugiego etapu po 30 minut. Czas trwania dogrywki – do pierwszej błędnej odpowiedzi ucznia.

8.  Konkurs wygrywa ten uczeń, który nie popełni błędu lub popełni najmniej błędów, a tym samym uzyska największą liczbę punktów.

9. W przypadku wyłonienia kilku prac bezbłędnych lub o tej samej liczbie punktów, zostanie wzięty pod uwagę wynik z I etapu, a punkty zostaną zsumowane.

W przypadku tej samej liczby punktów (z obu etapów) przewidziana jest dogrywka - odpowiedzi ustne na losowo wybrane pytania z zakresu różnych trudności ortograficznych.

10. Nagrody: uczeń, który popełni najmniej błędów – zdobędzie najwięcej błędów – zostanie nagrodzony statuetką „MISTRZA ORTOGRAFII” i cząstkową oceną celującą z języka polskiego.

Uczniowie, którzy dostaną się do drugiego etapu konkursu ortograficznego, zostaną nagrodzeni cząstkowymi ocenami bardzo dobrymi z języka polskiego.

Zasady oceniania prac konkursowych:

Komisja konkursowa (nauczyciele języka polskiego) ocenia poprawność zadań ortograficznych (I etap) oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną dyktand (II etap) zgodnie z poniższymi kryteriami.

1) Za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej maksymalnej liczby punktów wg zasady: błąd I stopnia - 1 pkt;

- błąd II stopnia - 1/2 pkt.;

- błędy interpunkcyjne - 2 błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia.

2) Za błędy I stopnia uważa się:

■ pisownię rz - ż, ó - u, h - ch,

■ pisownię „nie" z częściami mowy,

■ pisownię wyrazów wielką i małą literą,

■ opuszczenie wyrazu,

■ zniekształcenie całego wyrazu,

3) Błędy II stopnia to inne błędy, np.:

■ pisownię: ą, ę,

■ utratę dźwięczności,

■ zmiękczenia,

■ opuszczone pojedyncze litery, dodane pojedyncze litery,

■ przestawienie wyrazów w zdaniu,

■ zniekształcone końcówki wyrazu,

■ pisownia przyimków złożonych ( znad, ponad, spod itp.),

■ przy rozpoczęciu i zakończeniu zdania w niewłaściwym momencie,

■ pisownia -ji, -ii, -i,

■ pisownia wielką i małą literą.

4) Powtarzane te same błędy liczone jako jeden błąd.

 

WYNIKI

ROK SZKOLNY 2022/2023

Tytuł Mistrza ortografii zobyła uczennica klasy 8b - Natalia Mencwal.

ROK SZKOLNY 2021/2022

Tytuł Mistrza ortografii zobył uczeń klasy 8c - Franciszek Sztangret.

 

 

 

 

facebook

facebook

facebook