• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł

zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu NIP 754-23-23-766    REGON 000698360

zaprasza do składania ofert cenowych  na :

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Wyposażenie i pomoce dydaktyczne "Laboratoria Przyszłości"
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wyposażenie podstawowe i dodatkowe pomoce dydaktyczne zgodne z wykazem Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"

 • Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

5.      Wykonawca związany jest ofertą 60 dni.

 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do końca grudnia 2021 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna zawierać:

 • pieczątkę firmową,
 • datę sporządzenia,
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpis czytelny wykonawcy
 • cenę netto/brutto (uwzględniającą wszystkie koszty)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub (pocztą, dostarczona osobiście) na  adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu, ul. Sienkiewicza 4 do dnia 09.12.2021 r. wraz  z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej ocen

5.      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

6.      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów na piśmie.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 • Dodatkowych informacji udziela Krystyna Płaskoń pod numerem telefonu 77 454 41 10 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.