• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Obrońców Pokoju
ul. Henryka Sienkiewicza 4

Godło PolskiGodło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

PSP_21_wybr_oferty_-_rynny_i_instalacja_odgromowa.pdf

Opole, dn. 13.10.2022

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł

zg. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu NIP 754-23-23-766    REGON 000698360

zaprasza do składania ofert cenowych  na :

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Przedmiotem zamówienia jest Wymiana orynnowania dachu budynku szkoły wraz z wymianą instalacji odgromowej.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 • Wykonawca związany jest ofertą 60 dni.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

               Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23.12.2022

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

               Oferta powinna zawierać:

 • pieczątkę firmową,
 • datę sporządzenia,
 • adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpis czytelny wykonawcy
 • cenę netto/brutto (uwzględniającą wszystkie koszty)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub (pocztą, dostarczona osobiście) na adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu, ul. Sienkiewicza 4 do dnia 21.10.2022 r. wraz  z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej ocen
 • Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 • Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 • Dodatkowych informacji udziela Tomasz Bigda pod numerem telefonu 77 454 41 10 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zał. 1

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 13.10.2022

 • Demontaż i utylizacja rynien PCV (117m).
 • Wymiana obróbek blacharskich nie nadających się do użytku (szer. 25 cm)
 • Montaż prefabrykowanych ocynkowanych rynien dachowych (śr. 15 cm)
 • Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną ( szer. 50 cm)
 • Demontaż przewodów odgromowych
 • Montaż przewodów odgromowych na dystansach
 • Wywiezienie i utylizacja odpadów.

facebook

facebook

facebook